Oluşmakta olan kare dünyada her ev hem bir okul hem bir işyeri olmak zorundadır

Merkez ve çevre farkının ortadan kalktığı dünyada, eğitim çalışmalarına yeni boyutlar kazandırmak, öğrenmesini öğrenmek, düşünce ve eylem dünyasını zenginleştirmek, bütün ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların başında gelmektedir. Yeni yüzyılda eğitim çalışmaları, okullardan daha çok, okul dışı alanlarda yoğunlaşmaktadır. İletişim kanallarının zenginleşmesi, evlerle birlikte işyerlerini de bir okula, bir işyerine dönüştürmüştür. Gelecek yılların okulları ve işyerleri bugünkülerden çok farklı olacaktır.

Her alanda açıklık içinde yeniden yapılanmanın, küresel boyutlar kazanması, başta okullar ve işyerleri olmak üzere, bütün kurumları ve bütün kuruluşları, sürekli yenilik yapmaya zorluyor. Her kurum ve her kuruluş, yenilik sınırlarını genişletmek ve verimlilik çalışmalarını hızlandırmak için, işyerleriyle birlikte çalışanlarının evlerini, okullarla bütünleştiriyor. Kurumlarda ve kuruluşlarda, sürekli yenilik yapmak için, her yerde sürekli eğitim yapılıyor.Uzaktan eğitim çalışmaları katlanarak artıyor.

Sürekli eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak için, işyeri, ev ve okul üçgenindeki eğitim çalışmaları, bilgisayar ortamına taşınıyor. Bilgisayar ortamlarında, zaman ve mekan farklarının ortadan kaldırılmasıyla, bilinen eğitim yöntemleri, geçerliliklerini büyük ölçüde yitiriyo. Bilgisayar ortamına aktarılan eğitimlerle, hem maliyetler düşüyor, hem kalite artıyor.

Sürekli ve uzaktan eğitimle, geçerliliğini yitirmiş, verimsiz ve etkisiz, yöntemler yerine verimli ve etkili, bilgisayara dayalı eğitim teknikleri önem kazanıyor. Geleceğin karşılıklı iletişim ve etkileşim içinde, bilgisayar ortamında yapılan eğitimle, dünyadaki her okul, öğrencileriyle ve hocalarıyla evlere taşınıyor. Artık dünyadaki her eve ve her işyerine ulaşmaya çalışmayan okullara, hiçbir ülkede yer yoktur.

Bilgisayar ortamında, ürün, hizmet ve bilgi üretebilmek için, üniversite, ev ve işyeri üçgeninde, herkes, sürekli ve uzaktan eğitimden yararlanacak, bilgi ve donanıma sahip oluyor. Bunun için kamu, özel ve gönüllü eğitim kuruluşları, birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Bütün dünyada bilgisayar ortamındaki eğitim, her kademedeki ve her konudaki eğitimin, temelini oluşturuyor.

Doğu’dan Batı’ya bütün ülkelerin, karşı karşıya olduğu sorunların başında eğitimsizlik, mesleksizlik ve yoksulluk gelmektedir. Üniversiteleri evlere taşıyarak, uzaktan eğitim yöntemlerini geliştirmeden, dünyada çok düşük olan, ortalama eğitim süresini uzatmak mümkün değildir.

Evlerdeki okullarla eğitim kurumlarının ve kuruluşlarının, verimlilikleriyle birlikte, etkinlikleri katlanarak artıyor. Karşılıklı iletişime ve etkileşime dayanan, bilgisayar ortamındaki eğitim, bilinen yüz yüze eğitimde, köklü dönüşümlere yol açıyor.

Bugünün eğitim kurumları, geleceğin öğrenme yöntemlerini öğrenmeye, uygulamaya ve geliştirmeye hazır olmak zorundadırlar.

Eğitimdeki başarısızlık, her alanda etkisini gösterir. Eğitimsizlik herkesi cezalandırırken, eğitim herkesi ödüllendirir.